Telefon:

777 764 587

nazev

GDPR


Prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (GDPR)

 1. Správce osobních údajů:

Lucianeta  s.r.o. se sídlem v Hradci Králové, Kalendova 864, PSČ 500 04, IČ: 259 36 085, společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 15923 (dále jen správce) vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR  informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány  v  rozsahu  v  jakém je příslušný subjekt údajů správci  poskytl, a to k plnění povinností správce v souvislosti s poskytováním vzdělávacích aktivit, dotačního managementu a poradenství, plnění povinností vůči orgánům státní správy.

 1. Zdroje osobních údajů:

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů  údajů  a veřejných rejstříků.

 1. Kategorizace osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:
 2. a) adresní a identifikační údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, čí, ev. datum narození a rodné číslo (pro zpracování mezd a ostatních evidencí, které jsou vyžadovány orgány státní správy), obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ a údaje umožňující komunikaci se subjektem údajů (telefon, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 3. b) popisné údaje: bankovní spojení
 4. c) další údaje nezbytné pro uzavření smlouvy
 5. d) údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem výběrového řízení aj.)

 

 1. Kategorie subjektů údajů
 2. a) zákazník
 3. b) zaměstnanec správce
 4. c) dodavatel služby
 5. d) návštěvník správce
 6. e) jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
 7. Kategorie příjemců osobních údajů
 8. a) zpracovatel
 9. b) státní a další veř. orgány v rámci plnění zákon.  povinností  stanovených příslušnými předpisy
 10. účel zpracování osobních údajů
 11. a) účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 12. b) jednání o smluvním vztahu
 13. c) ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 14. d) archivnictví vedeného  dle zákona
 15. e) výběrová řízení na volná pracovní místa
 16. f) plnění zákonných povinností ze strany správce
 17. g) ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

 1. způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce v sídle jednotlivými pověřenými osobami a ve svých provozovnách, zpracovatel v sídle a své provozovně. Ke zpracování dochází pomocí výpočetní techniky a k manuálnímu zpracování u údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.  Za tímto účelem přijal správce  technicko  – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů vychází z příslušných právních předpisů.

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy správce osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu zpracovávat tyto údaje:

 1. a) subjekt údajů udělil souhlas pro jednu čí více konkrétních účelů,
 2. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro zavedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 3. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 4. d) zpracování je důležité pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 5. e) zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 6. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušeného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
 7. Práva subjektů údajů
 8. a) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

– účelu zpracování,

– kategorii dotčených osobních údajů,

– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

– plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

– skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 1. b) Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich zpracování může:

– požádat správce o vysvětlení,

– požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (provedení opravy, doplnění, vymazání osobních údajů)

– nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů dle bodu a) má subjekt údajů právo, obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,

– správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou   úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.